Asistent nákupu

Rádi vám poradíme s objednávkou - Každá objednávka bude řešena přes e-mailovou/telefonní komunikaci se zákazníkem.

777 544 083577 912 685info@prodag.cz

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") upravují práva a povinnosti stran vyplývajících z koupě zboží prostřednictvím elektronických prostředků umožňujících komunikaci na dálku (e-shop) mezi prodávajícím jakožto podnikatelem a kupujícím jakožto spotřebitelem.

Prodávající:
obchodní společnost: PRODAG Zlín, s. r.o.
IČO: 46975519
se sídlem: Liptál 488, PSČ 756 31
zapsán v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 78855.
tel: + 420 577 912 685, 577 912 686
email: prodag@prodag.cz

Kupující:
Kupujícím je fyzická osoba odesílající nabídku prostřednictvím e-shopu prodávajícího nebo jiným způsobem, která je zároveň spotřebitelem, tedy má zájem koupit zboží mimo výkon své podnikatelské činnosti a koupě zboží s jeho podnikatelskou činností nijak nesouvisí. V případě, kdy kupující není spotřebitelem se tyto VOP nepoužijí a na práva a povinnosti smluvních stran se použijí obecná ustanovení právních předpisů, zejm. pak zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ") ve znění účinném ke dni uzavření konkrétní kupní smlouvy.

II. Uzavření smlouvy

Kupní smlouva se uzavírá výlučně distančním způsobem prostředky komunikace na dálku. Zboží vystavené prodávajícím v e-shopu nenínabídkou na uzavření smlouvy, je pouze výzvou k podání nabídky ze strany kupujícího. Prodávající výslovně uvádí, že vystavené zboží na internetových stránkách a údaje o něm uvedené jsou orientační, prodávající nezaručuje dostupnost vystaveného zboží ani u zboží uvedenou výši kupní ceny. Prodávající si výslovně vyhrazuje právo neuzavírat kupní smlouvu za podmínek, kdy kupující podá nabídku na uzavření kupní smlouvy, jehož obsahem budou údaje uvedené na internetových stránkách prodávajícího, kupující nemá nárok na uzavření smlouvy s prodávajícím za podmínek uvedených na internetových stránkách prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje, že nemusí kupní smlouvu uzavřít zejm. v případech, kdy údaje uvedené na internetových stránkách jsou zjevnou či skrytou administrativní chybou nebo kdy prodávající ztratí schopnost plnit své závazky, a to včetně důvodů spočívajících na straně výrobce či dodavatele zboží (ukončení výroby nebo distribuce, podstatné navýšení ceny dodavatele nebo vstupních surovin, změny devizových kurzů, apod.).

Kupující zpravidla odesílá nabídku na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím prostřednictvím e-shopu (viz. dále). Kupní smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy prodávající elektronicky či písemně potvrdí kupujícímu uzavření kupní smlouvy nebo jinak projeví nepochybnou vůli být nabídkou kupujícího vázán. Smluvní strany jsou vázány kupní smlouvou až od okamžiku jejího uzavření dle předchozí věty.

Kupující si z nabídky e-shopu v internetovém rozhraní vybere konkrétní zboží, které má za uvedenou cenu zájem zakoupit. Kupující je před odesláním nabídky na uzavření kupní smlouvy povinen seznámit se s uvedeným zbožím, jeho parametry, účelem, apod., dle jeho vymezení výrobcem a obecné kategorizace zboží (typ, charakter a účel užívání zboží). Kupující následně provede výběr zboží pomocí příslušné ikony, přičemž při výběru zboží uvede bližší specifikaci poptávaného produktu, je-li to technicky umožněno prodávajícím. Takto označené zboží se ukládá do sekce „košík". Po ukončení výběru zboží kupující vstoupí do sekce „košík", kde nalezne přehled vybraného zboží. V uvedeném přehledu kupující může odstranit zboží, jehož koupi nechce prodávajícímu navrhnout. Po ukončení výběru zboží prostřednictvím příslušné ikony může kupující pokračovat ve vyplnění formuláře, který se mu zobrazí. Kupující je povinen uvést veškeré požadované údaje úplně a pravdivě, přičemž se má za to, že osoba uvedená ve formuláři je osobou odesílající nabídku na uzavření smlouvy (kupujícím). Kupujícímu je dále umožněno navrhnout způsob převzetí zboží/dopravy a způsob hrazení kupní ceny pro případ, že kupující nabídku na uzavření kupní smlouvy následně akceptuje. Před finálním odesláním nabídky na uzavření kupní smlouvy má kupující možnost zkontrolovat obsah své nabídky, včetně specifikace určeného zboží, kupujícím zadaných údajů o jeho osobě a navrhovaném převzetí/přepravě a platbě kupní ceny, popř. dalších zadaných údajů (zejm. místo dodání odlišné od bydliště kupujícího). Kupující je oprávněn zadané údaje změnit, a to prostřednictvím příslušných ikon, kterými se lze vrátit zpět k počátku vytváření nabídky. Proces tvorby nabídky lze ukončit rovněž ukončením příslušného internetového prohlížeče. V okamžiku, kdy kupující překontroluje nabídku na uzavření kupní smlouvy, odešle ji prostřednictvím příslušné ikony kupujícímu. Kupující je povinen se před odesláním nabídky seznámit s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, přičemž odesláním nabídky výslovně souhlasí s tím, že tyto VOP budou nedílnou součástí kupní smlouvy, bude-li nabídka na uzavření kupní smlouvy prodávajícím akceptována; to potvrdí prostřednictvím příslušné ikony, v opačném případě mu odeslání nabídky nebude umožněno.

Kupujícímu bude bez zbytečného odkladu po odeslání nabídky zaslán email, ve kterém prodávající buď potvrdí nebo zamítne nabídku na uzavření kupní smlouvy. V případě, že nabídka na uzavření kupní smlouvy bude přijata, bude v emailu nebo jeho příloze uveden obsah uzavřené smlouvy (předmět zboží včetně jeho specifikace, cena zboží, údaje o kupujícím, převzetí či dopravě zboží a úhradě kupní ceny, apod.) a připojen text těchto VOP jako nedílného a závazného smluvního ujednání, včetně vzorového formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy. V případě, že prodávající nebude uzavírat kupní smlouvu, bude obsahem smlouvy informace o nepřijetí nabídky na uzavření kupní smlouvy s tím, že smlouva není uzavřena. Zašle-li prodávající kupujícímu email, ve kterém budou uvedeny odlišné údaje od nabídky na uzavření smlouvy zaslaném kupujícím, jedná se o novou nabídku kupní smlouvy, kterou kupující může a nemusí akceptovat. To se netýká případů nepodstatných nebo formálních odchylek a případů uvedených výslovně v těchto VOP.

III. Úhrada kupní ceny

V případě uzavření kupní smlouvy, je kupující povinen uhradit kupní cenu, popř. náklady na dopravu zboží způsobem, kterým si zvolil při odeslání nabídky.

Náklady na dopravu jsou nezávislé na vůli prodávajícího a jejich skutečná výše se odvíjí od vůle třetích osob – dopravců zboží, její výše uvedená při tvorbě a zasílání nabídky je orientační a může být změněna, přičemž prodávající potvrdí skutečnou výši nákladů na dopravu v emailu, kterým přijímá nabídku kupujícího. Pokud se tato cena neliší o více než 10% od ceny dopravy stanovené v nabídce kupujícího, nejedná se o novou nabídku na uzavření kupní smlouvy. Kupující je v takovém případě vázán cenou uvedenou v emailu zaslaném prodávajícím.

V případě, kdy kupující zvolí jako způsob platby zboží platbu realizovanou před odesláním zboží prodávajícím, je kupující povinen uhradit zboží nejpozději ve lhůtě 14 dnů od okamžiku obdržení potvrzujícího emailu, kterým je uzavřena kupní smlouva a kde budou uvedeny platební údaje kupní ceny. V případě, kdy kupující v uvedené lhůtě kupní cenu neuhradí, kupní smlouva se automaticky ruší, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

V případě platby při dodání zboží na dobírku je zboží doručováno na adresu a osobě určené kupujícím v nabídce kupujícího. V případě, kdy zboží nebude kupujícím převzato a dobírka uhrazena, kupní smlouva se automaticky ukončuje okamžikem, kdy bude dopravcem zboží zahájena přeprava zboží zpět prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu veškerou škodu, která mu vznikne porušením povinnosti kupujícího převzít zboží.

IV. Dodání zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu způsobem požadovaným kupujícím při odeslání nabídky. Není-li kupujícím nabízen osobní odběr zboží, bude zboží odesláno prodávajícím prostřednictvím třetí osoby – dopravce zboží. Prodávající odevzdá řádně zabalené zboží příslušnému dopravci k dodání zboží na místo určené kupujícím v nabídce, a to nejpozději ve lhůtě 1 měsíce od uzavření kupní smlouvy, neurčí-li prodávající z objektivních důvodů v kupní smlouvě jinak. Právo určit v kupní smlouvě termín odeslání zboží je právem prodávajícího a kupující s tímto ujednáním výslovně souhlasí. Pakliže prodávající v kupní smlouvě určí lhůtu dodání zboží delší než 1 měsíc, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od okamžiku, kdy je mu zaslána uzavřená kupní smlouva. Dopravce následně dodá zboží kupujícímu v termínech, způsobem a postupem dle pravidel a předpisů upravujících činnost dopravce.

V. Základní práva a povinnosti stran

Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.

Prodávající odevzdá kupujícímu doklady, které se k věci vztahují a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží. Kupující je povinen seznámit se se všemi těmito doklady a jejich obsahem před zahájením jakékoli manipulace se zbožím, zejm. pak s výrobním manuálem, návodem k použití a s podmínkami servisu a údržby zboží, přičemž kupující se zavazuje veškeré tyto informace respektovat a závazné i doporučené jednání realizovat dle příslušných dokumentů. Porušení této povinnosti kupujícího může vyústit v poškození zboží, přičemž takové poškození je zaviněno jednáním kupujícího a nevztahuje se na něj záruka za jakost a kupujícímu nevznikají práva z vad zboží.

Zboží je odevzdáno v okamžiku, kdy doručovatel předá zboží kupujícímu. Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčí se o absenci vad. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů, pokud o to písemně požádá.

VI. Práva z vad

Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené smlouvou (množství, jakost, provedení). Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
Prodávající odpovídá kupujícímu za vadu, kterou má zboží při převzetí, bez ohledu na okamžik, kdy se vada projeví, popř. za vadu, která vznikla až po předání zboží kupujícímu, pokud vznikla v důsledku porušení povinností prodávajícího. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí se k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost takto určena,
d) zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se ta to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Podmínky smluvní záruky pro konkrétní výrobky jsou uvedeny v Záručních listech (potvrzeních) a mohou se lišit u jednotlivých výrobků a výrobců.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. To neplatí zejm. v případě, kdy opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci. Kupující je seznámen se skutečností, že životnost zboží může být kratší než záruční doba 24 měsíců, a to v závislosti na druhu zboží, účelu užívání, ke kterému je určen, charakteru zboží, popř. dalších skutečnostech, na základě kterého může dojít k opotřebení zboží před uplynutím záruční lhůty.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Na žádost kupujícího prodávající potvrdí v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

Kupující oznámí prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5ti dnů, poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jde-li o skrytou vadu, platí totéž, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. Neoznámí-li kupující vadu podle tohoto odstavce, prodávající vznese námitku, že vada nebyla včas oznámena a soud kupujícímu právo z vadného plnění nepřizná.

Neoznámí-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Má-li zboží vady, kupující může požadovat:
a) bezplatné odstranění vady (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu a v případech, kdy by požadavek na dodání nové věci bez vad byl vzhledem k povaze vady nepřiměřený),
b) dodání nové věci bez vad (za předpokladu, že to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené). Týká-li se vada pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti.
c) Není-li výše uvedené možné, může odstoupit od smlouvy.

Kupující má právo alternativně ke všem výše uvedeným nárokům požadovat přiměřenou slevu. Toto právo má i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Kupující má právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, a to dodáním zboží na adresu jeho sídla.

Kupující při uplatnění reklamace popíše vadu výrobku. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je vhodné uvést také podmínky, za kterých se projevuje. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitějších případech do 3 dnů. Do této lhůty se nazapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady. Nejpozději bude reklamace vyřízena včetně odstranění vady do 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako při podstatném porušení smlouvy.

Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadnou věc užívat. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je kupující informován emailem uvedeným v nabídce.

VII. Informační povinnost prodávajícího
Klientovi náleží veškerá práva uvedená v ustanoveních NOZ, které jsou určena na ochranu spotřebitele, zejm. pak práva uvedená v § 1810an. NOZ, popř. práva určená na ochranu spotřebitele v jiných právních předpisech (např. zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).
V případě vadného plnění prodávajícím má klient právo na náhradu způsobené škody dle ustanovení § 2894an. NOZ.
Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Dozor nad dodržováním obecných povinností v oblasti obchodu a služeb provádějí též příslušné živnostenské úřady.

VIII. Ukončení smlouvy

Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit:
a) ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, poučení o právu na odstoupení od smlouvy je součástí přílohy č. 1a těchto VOP
b) v případě uplatnění vad za podmínek výše uvedených
c) případně jiným způsobem přiznaným mu NOZ nebo jiným právním předpisem, když práva kupujícího založená právními předpisy na ochranu spotřebitele nejsou smluvními ujednáními mezi kupujícím a prodávajícím žádným způsobem omezena.

Pro účely odstoupení dle písm. a) je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy prostřednictvím vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu č. 1b těchto VOP.

V případě odstoupení od smlouvy kupující do 14 dnů vrátí zboží, které obdržel, přičemž prodávající mu vrátí všechny prostředky včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, způsobem, kterým je přijal, nedohodnou-li se jinak, ne však dříve než vrátí zboží, resp. prokáže jeho odeslání.

Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

IX. Ochrana osobních údajů
Uzavřením smlouvy kupující uděluje souhlas prodávajícímuke zpracování a shromažďování osobních údajů uvedených na webovém rozhraní prodávajícího při vyplňování a odesílání nabídky prostřednictvím e-shopu. Prodávající se zavazuje zpracovat osobní údaje vlastními zaměstnanci za podmínek zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje budou použity pouze za účelem této smlouvy, tedy dodání zboží kupujícímu, popř. vyřizování uplatněných nároků z vad, žádným způsobem nebudou poskytnuty nebo zpřístupněny třetí osobě ani použity za jiným účelem, přičemž budou shromážděny na dobu neurčitou, nejpozději do odvolání tohoto souhlasu kupujícím. Kupující má právo odvolat svůj souhlas se zpracováním a shromážděním jeho osobních údajů nebo uplatnit ostatní svá práva dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Prodávající zpracovává a shromažďuje osobní údaje automatickým způsobem, přičemž osobní údaje po celou dobu zůstávají archivovány v elektronickém úložišti prodávajícího. Prodávající se zavazuje přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

X. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá v českém jazyce a není možné ji uzavřít v jazyce jiném.
Prodávající archivuje smlouvu v elektronické verzi v místě aktuální archivace svých obchodních dat, zejména pak v sídle prodávajícího.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.
Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí právními předpisy České republiky, zejm. zák. č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník.
Tato smlouva je uzavřena prostředky elektronické komunikace na dálku, přičemž prodávající se zavazuje neprodleně po jejím uzavření zaslat kupujícímu její znění spolu s přílohami v textové formě na kupujícím uvedenou emailovou adresu.


PRODAG Zlín, s.r.o.
Liptál 488, PSČ 756 31

Kontaktujte nás

Přihlášení k účtu

Email
Heslo
Přihlásit
Registrace uživatele Žádost o změnu hesla
Top

Košík (0)

Zobrazit košík Obchodní podmínky